„Od absolwenta do studenta” Drukuj
Doradztwo zawodowe - Realizacja programu "Od absolwenta do studenta"
PROGRAM DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH WYBÓR SZKOŁY 
I ZAWODU DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

„OD ABSOLWENTA DO STUDENTA”

Wstęp

Niniejszy program działań aktywizujących wybór szkoły i zawodu dla uczniów Gimnazjum Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej został opracowany z myślą o dostarczeniu zainteresowanym wiedzy na temat nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i pomocy w wyborze dalszej drogi kariery zawodowej. 
Pierwszą poważną decyzję zawodową podejmują uczniowie klas trzecich gimnazjum dokonując wyboru określonej szkoły średniej. Część młodzieży potrafi samodzielnie podjąć decyzję, ale też bardzo duża część ma problem z wyborem szkoły, określeniem zainteresowań zawodowych. Znaczna część uczniów ma mały zasób informacji na temat rynku pracy, zawodów, szkół, egzaminów.
Aby decyzja o wyborze przyszłej szkoły i zawodu była słuszna, wymaga pomocy ze strony szkoły i rodziców. Podejmując decyzję o drodze zawodowej, młodzież gimnazjum powinna mieć świadomość predyspozycji do określonego zawodu, jak również określone warunki zdrowotne i psychofizyczne.

1. Cel programu: 
-   przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji wyboru szkoły

2. Cele szczegółowe programu:
-przygotowanie młodzieży gimnazjum do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej,
-wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych,
-pomoc określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań,
-tworzenie i systematyczna aktualizacja bazy edukacyjno – informacyjnej z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego,
-współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
zawodowego,
-współpraca z przedstawicielami szkół średnich, wyższych i grup zawodowych.

2. Metody:
- wykład,
- prelekcje,
- pokazy

3. Tematyka:
Informacje na temat ścieżki kształcenia, wyboru określonego kierunku studiów wyższych, wiedza i umiejętności przydatne przy wyborze uczelni, spotkania z absolwentami.
Informacje na temat predyspozycji zawodowych koniecznych do wykonywania określonego zawodu - spotkania z przedstawicielami wykonującymi różne zawody. Poznanie warunków pracy - wycieczki zawodoznawcze.

3. Spodziewane efekty:
-uczeń potrafi podjąć decyzję dotyczącą własnej przyszłości zawodowej,
-uczeń potrafi krytycznie ocenić własne możliwości,
-uczeń i rodzic znają strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
-uczeń zna różne środowiska pracy,
-uczeń potrafi przygotować dokumentację wymaganą przez szkoły ponadgimnazjalne,
-uczniowie, rodzice i nauczyciele znają instytucje wspierające młodzież w podejmowaniu decyzji zawodowych.


                    Program pozytywnie zaopiniowany na zebraniu rady pedagogicznej 3.07.2013r.