Projekty edukacyjne w gimnazjum Drukuj
Projekty edukacyjne - Projekty edukacyjne

Uczniowie drugich klas gimnazjum są zobowiązani do udziału w projektach edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku. Szkoła podporządkowując się zapisom tego rozporządzenia opracowała „Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych”, „Regulamin realizacji projektów edukacyjnych” oraz dostosowała zapisy w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania zawartym w Statucie Zespołu.

Kilka słów o projekcie edukacyjnym...Projekt edukacyjny, to celowe zespołowe działanie, którego efektem będzie rozwiązanie jakiegoś problemu lub realizacja konkretnego zadania. Projekt może mieć charakter naukowo-badawczy, społeczny lub artystyczny. Metoda projektów jest zaliczana do metod aktywizujących i stosowana jest przez nauczycieli do realizacji wybranych tematów z programu nauczania od dawna. Celem tej metody nauczania jest zmobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy, poszukiwania i selekcji informacji, opracowania zgromadzonych materiałów i zaprezentowania efektów pracy na forum klasy. To samo zakłada realizacja projektu edukacyjnego. Różnice dotyczą zakresu treści (mogą one wykraczać poza podstawę programową), czasu realizacji (nie dwie-trzy jednostki lekcyjne, lecz nawet 5 miesięcy), oraz prezentacji efektów końcowych (nie forum klasy, lecz szersze grono: wszyscy uczniowie Gimnazjum, rodzice, zaproszeni goście). Uczniowie zawrą z opiekunem kontrakt, czyli zobowiązanie, dzięki któremu będą uczyć się odpowiedzialności za efekty pracy zespołu, będą musieli przestrzegać wyznaczonych terminów.

W bieżącym roku szkolnym do realizacji projektów przystąpią uczniowie klas drugich.