Szczegółowe zasady realizacji Drukuj
Projekty edukacyjne - Projekty edukacyjne
Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej.


1.Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu szkoły.
2.Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów;
może mieć charakter badawczy lub zadaniowy, społeczno-obywatelski, naukowy lub artystyczny.
3.Projekty uczniowskie są realizowane począwszy od II semestru klasy II, a czas ich realizacji powinien wynosić od 2 do 5 miesięcy; w szczególnych przypadkach może być wydłużony do 12 miesięcy. Dyrektor szkoły może zezwolić na realizację projektu w innym terminie.
4.Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o zasadach realizacji projektu edukacyjnego.
5.Najpóźniej do końca września danego roku szkolnego nauczyciele poszczególnych bloków przedmiotowych proponują przynajmniej dwa zakresy tematyczne projektów.
6.Zakres tematyczny projektu może dotyczyć podstawy programowej, programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, albo wykraczać poza ich ramy.
7.Po zaakceptowaniu zakresów tematycznych projektów przez Dyrektora szkoły wszyscy nauczyciele  dopisują do poszczególnych zakresów tematycznych tematy projektów edukacyjnych (bez względu na to, który blok przedmiotowy dany zakres tematyczny zaproponował), uwzględniając sugestie i propozycje uczniów.
8.Do 15 listopada uczniowie wybierają tematy, które w swoich projektach podejmą.
9.Grupy projektowe są tworzone na zasadzie dobrowolności lub decyzji opiekuna projektu i liczą od 4 do 6 uczniów. Ostateczną liczbę członków każdego zespołu ustala Dyrektor.
10.Jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniów.
11.Realizacja zadań przewidzianych w projekcie może się odbywać na zajęciach lekcyjnych, podczas zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i w formie prac do wykonania w domu.
12.W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować,
który projekt będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum, w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
13.Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun. Jego zdania, to:
-przydział uczniów do grup zadaniowych
-omówienie scenariusza projektu z uczniami
-określenie celów projektu i opracowanie kryteriów oceny projektu, oceny prezentacji, oceny wkładu ucznia w jego realizację
-przygotowanie kontraktu
-przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia
-czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac nad projektem
-organizowanie opieki nad uczniami w czasie realizacji zadań i konsultacji
-pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu
-motywowanie do systematycznej pracy
-pomoc w przygotowaniu prezentacji projektu
-ocena projektu
-przekazywanie informacji wychowawcy ucznia na temat jego udziału
w projekcie
-koordynacja pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.
14.Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem
w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:
-prowadzenia konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem
-czuwania od strony merytorycznej nad prawidłowym przebiegiem prac
-sprawowania opieki nad uczniami podczas realizacji zadań projektowych zgodnie z ustalonym harmonogramem
-prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu
-udziału w ustaleniu oceny zachowania ucznia zgodnie z kryteriami WSO
15.Wychowawca jest zobowiązany do:
-poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach realizacji projektu edukacyjnego
-poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wpływie udziału w pracach nad projektem na ocenę z zachowania
-prowadzenia działań organizacyjnych dotyczących: wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, monitorowania udziału uczniów
w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu uczniów, gromadzenia informacji dotyczących zaangażowania uczniów w prace nad projektem
-komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania
-prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej związanych
z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego
16.Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez Dyrektora gimnazjum. Jego zadania, to:
-zebranie od nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie
i przedstawienie Dyrektorowi i radzie pedagogicznej ich listy zbiorczej, oraz udostępnienie jej do wglądu uczniom i rodzicom
-monitorowanie stanu realizacji projektów
-upowszechnianie informacji na temat realizowanych projektów
-organizacja publicznej prezentacji projektów
-podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego
17.Dokumentacja prowadzona przez opiekuna w trakcie realizacji projektu powinna zawierać:
-kartę projektu
-harmonogram prac
-kontrakt zawarty pomiędzy uczniami a opiekunem
-karty samooceny uczniów realizujących dany projekt
-sprawozdanie uczniów z realizacji przydzielonych zadań
-kartę oceny projektu
-kartę oceny prezentacji projektu
18.Dokumentację projektu przechowuje się do końca roku szkolnego,
w którym uczeń kończy gimnazjum.
19.Ustalenia dodatkowe:
1) Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego
w uzasadnionych przypadkach określonych w Statucie Szkoły.
2) Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na szczególnych zasadach
w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. z powodu nauczania indywidualnego).
3) Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić
w czasie realizacji projektów edukacyjnych.
4) Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 17 listopada 2010r.