godlo.jpg

Konkurs Recytatorski

Szukaj

Użytkownicy

Naszą witrynę przegląda teraz 245 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj472
Wczoraj3400
Ogółem9300827
Twoje IP:44.192.92.49
Regulamin
Regulamin uzyskania karty rowerowej PDF Drukuj Email
Karta rowerowa - Regulamin

Regulamin uzyskania karty rowerowej
Podstawa prawna: Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz.602 z późn. zm.)

§1.Warunki uzyskania karty rowerowej:
1)ukończone 10 lat,
2)pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia,
3)zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
4)zdany egzamin teoretyczny i praktyczny,
5)oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcia legitymacyjnego

§2.Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły.

§3.Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy czwartej.
Na zajęciach technicznych uczniowie przygotowywani są z zakresu:
1)znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów
2)obsługi technicznej roweru
3)udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (szkolenie przeprowadzone przez pielęgniarkę szkolną lub ratownika medycznego)
4)praktyczna nauka jazdy rowerem odbywa się na zajęciach pozalekcyjnych (w miarę potrzeb).

§4.Egzamin przeprowadza: osoba posiadająca uprawnienia, egzaminator lub policjant.

§5.Egzamin składa się z dwóch części:
1)teoretycznej
2)praktycznej

§6.Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej i ma postać testu jednokrotnego wyboru.
Wymagane wiadomości podzielone są na 6 części:
1)Znaki drogowe.
2)Przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów
3)Manewry na drodze
4) Zasady przekraczania skrzyżowań.
5)Pierwsza pomoc przedmedyczna.
6) Budowa i obsługa techniczna roweru.
Szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§7.Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.
§8.Uczeń zdał egzamin teoretyczny, jeśli uzyskał co najmniej  80% punktów z testu.

§9.Uczeń zdał egzamin praktyczny, jeśli wykonał poprawnie co najmniej 80% zadań praktycznych oraz nie popełnił błędu stwarzającego zagrożenie w ruchu drogowym.

§10.Uczeń ma prawo do poprawki z części teoretycznej w terminie wyznaczonym przez osobę egzaminującą.

§11.Uczeń, który nie zdał egzaminu w danym roku szkolnym, może do niego przystąpić w roku następnym (do momentu ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej).

§12.Podstawą do wydania karty rowerowej jest karta zaliczeń ucznia złożona w sekretariacie szkoły. Do karty zaliczeń należy dołączyć 1 zdjęcie legitymacyjne.

§13.Rejestr wydanych kart rowerowych przechowywany jest w szkole do czasu osiągnięcia przez ucznia 18 lat.

§14.Rejestr kart zawiera: imię i nazwisko ucznia/uczennicy, numer seryjny druku karty,
numer kolejny karty, datę wydania, poświadczenie (podpis) ucznia/uczennicy.

§15.W przypadku zagubienia karty rowerowej szkoła wydaje na podstawie rejestru kart nieodpłatnie duplikat karty (dotyczy osób w wieku poniżej 18 lat).


Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.04.2014

 


Jawność finansów publicznych

Joomla Templates by Joomlashack